9466 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên/CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - ME...

2023-03-20 21:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu nhằm đạt được mục tiêu về doanh số với phân khúc KHDN SME (doanh thu tới 500 tỷ/năm):- Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng,...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên/CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - ME...

2023-03-20 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu nhằm đạt được mục tiêu về doanh số với phân khúc KHDN SME (doanh thu tới 500 tỷ/năm):- Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng,...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN

2023-03-20 17:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Lập kế hoạch, thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Ưu tiên Lập kế hoạch kinh doanh và chủ động quản lý tập khách hàng ưu tiên đang nắm giữ, thực hiện và th...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN

2023-03-20 17:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của Ngân hàng bán lẻ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN

2023-03-20 17:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Lập kế hoạch, thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Ưu tiên Lập kế hoạch kinh doanh và chủ động quản lý tập khách hàng ưu tiên đang nắm giữ, thực hiện và th...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT

2023-03-17 23:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm là: sản phẩm tín dụng (Tín chấp và thế chấp) và c...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT

2023-03-17 23:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:- Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm là: sản phẩm tín dụng (Tín chấp và thế chấp) và...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT

2023-03-17 23:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:1. Phát triển kinh doanh: Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm huy động, cho vay tín chấp, thẻ và dịch vụ thu phí; Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới hàn...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN

2023-03-17 23:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN & các PGD trực thuộc, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Hỗ trợ GĐCN t...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giám đốc Quan hệ tín dụng bán lẻ - MRBN

2023-03-17 22:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN & các PGD trực thuộc, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Hỗ trợ GĐCN t...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giám đốc Quan hệ tín dụng bán lẻ - MRBN

2023-03-17 20:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh)- Tư vấn, hỗ trợ Giám đốc TT KHCN/TTKD quản lý điều hành mảng kinh doanh tín dụng trong phạm v...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume