Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Cao cấp Phân khúc khách hàng và CVP (40000240) Toàn thời gian

2023-02-13 21:09   Ngân hàng   Toàn Quốc   20 views Reference: 9148
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm tư vấn với hàm lượng kiến thức, chuyên môn cao trong việc Quản lý kiến thức am hiểu khách hàng; xây dựng định vị giá trị cho phân khúc khách hàng mục tiêu; hỗ trợ/cố vấn cho lãnh đạo trực tiếp trong việc định hướng về phát triển các giải pháp; tham gia cùng các nhóm thiết kế giải pháp/ quản lý hợp kênh và các đơn vị khác thuộc Khối nhằm đảm bảo cung cấp những sản phẩm, dịch vụ theo đúng nhu cầu khách hàng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Trách nhiệm chính (1)

1.1 Xác định phân khúc khách hàng/Am hiểu khách hàng/ chuỗi giá trị của Khách hàng
- Là đầu mối của team cung cấp các kiến thức với hàm lượng chuyên môn cao, đưa ra các yêu cầu đầu bài cho các bộ phận có liên quan để thực hiện các khảo sát và nghiên cứu thị trường về đặc điểm, hành vi, và quan điểm của các phân khúc/ tiểu phân khúc khách hàng chiến lược, mục đích để phân tích được các insights cho nhóm PKKH chiến lược
- Xác định tiêu chí, xây dựng và cải thiện các quy trình và mô hình nhận diện để xác định phân khúc khách hàng Kinh tế.
- Xác định tiêu chí, xây dựng và cải thiện các quy trình và mô hình nhận diện để xác định các tiểu PKKH lựa chọn
- Quản trị am hiểu Khách hàng theo Phân khúc/tiểu phân khúc mục tiêu thông qua phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, phân tích thông tin (analysis) về nhu cầu khách hàng, thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh
1.2 Xây dựng định vị giá trị khách hàng (CVP)
- Là đầu mối để đưa ra đầu bài cho các bộ phận có liên quan để tiến hành Nghiên cứu các yếu tố để đánh giá các CVP định hướng cho các tiểu phân khúc khách hàng chiến lược, phân khúc khách hàng mục tiêu.
- Xây dựng và đề xuất các giá trị định vị (CVP) (gồm 5 cấu phần Sản phẩm, Giá, Dịch vụ, Sự thuận tiện, Trải nghiệm KH) cho các phân khúc, tiếu phân khúc khách hàng mục tiêu.
- Tham gia thiết kế and đề xuất gói offerings dành cho từng nhóm KH mục tiêu đáp ứng CVP và tối ưu hóa giá trị vòng đời khách hàng.
- Tham gia cùng các nhóm thiết kế giải pháp/ quản lý hợp kênh và các đơn vị khác thuộc Khối nhằm đảm bảo cung cấp những sản phẩm, dịch vụ theo đúng nhu cầu khách hàng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
1.3 Xác định nhóm khách hàng chiến thuật cho các hoạt động kinh doanh theo từng thời kỳ.
- Các tiêu chí xác định các nhóm tiểu PKKH chiến thuật
- Mô hình nhận diện các tiểu PKKH chiến thuật vận hành định kỳ
- Danh sách các nhóm khách hàng chiến thuật được xác định định kỳ

Trách nhiệm chính (2)

2. Tuân thủ quy định và phát triển mối quan hệ trong nội bộ và hệ thống:
- Phối hợp với các bộ phận trong nội bộ Khối để hoàn thành công việc được giao
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...
- Đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp chuyên gia/chuyên viên cao cấp/chuyên viên trong nhóm để thực hiện các công việc trên và các kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ phận.
3. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc cao cấp/Giám đốc phân khúc and định vị giá trị khách hàng.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Có bằng đại học hoặc MBA về Kinh tế; Ngân hàng; Phân khúc khách hàng hoặc các lĩnh vực liên quan.
- 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan đến quản lý am hiểu khách hàng and định vị giá trị khách hàng; hoặc các lĩnh vực tài chính tương đương.
- Có kinh nghiệm xây dựng đề xuất giá trị Khách hàng, định hướng các giải pháp dựa trên CVP
- Có kiến thức chuyên sâu trong việc đọc hiểu và phân tích các báo cáo về nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh ..
- Am hiểu về nền tảng công nghệ, hệ thống và đưa ra một số yêu cầu đối với nhóm phân tích dữ liệu
- Có kinh nghiệm quản lý dự án hoặc quản lý E2E theo hành trình khách hàng.
- Có kinh nghiệm tư vấn/cố vấn chuyên môn cao về lĩnh vực phân khúc và định vị khách hàng, đã từng đảm nhận các vị trí tư vấn/cố vẫn cho tổ chức/doanh nghiệp có lĩnh vực tương đương.
- Tiếng Anh: TOEIC tối thiểu 600 hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)