Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Cố vấn pháp lý (40000541) Toàn thời gian

2022-12-29 00:51   Ngân hàng   Toàn Quốc   20 views Reference: 8872
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
1) Tư vấn và hỗ trợ pháp lý các vấn đề có liên quan về pháp lý đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bảo vệ quyền lợi của Ngân hàng theo chức năng;
2) Định hướng, hướng dẫn, kiểm soát, đào tạo pháp luật cho các bộ nhân viên trong phạm vi chuyên môn của đơn vị
3) Quản trị danh mục rủi ro pháp lý để đảm bảo các rủi ro pháp lý đã được nhận diện và báo cáo định kỳ về trạng thái.

Trách nhiệm chính (1)

Chịu trách nhiệm tư vấn độc lập về mảng công việc mình phụ trách, bao gồm các mảng sau:
(*) Tư vấn pháp lý dự án:
1) Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo, đàm phán các hợp đồng, mẫu biểu liên quan đến chiến lược chung của toàn hàng trong phạm vi dự án chung của toàn hàng,
2) Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng mua sắm đầu tư xây dựng cơ bản, hợp đồng mua phần mềm công nghệ trong lĩnh vực IT, các hợp đồng hợp tác giữa TCB với đối tác trong hoạt động chung của toàn hàng;
3) Tư vấn nhận diện, đưa ra giải pháp xử lý các rủi ro pháp lý, xử lý các rủi ro danh tiếng, rủi ro vật chất cho TCB trong hoạt động tư vấn pháp lý Dự án;
4) Kiểm soát trạng thái, đánh giá khuyến nghị và báo cáo GĐ CVPL về danh mục rủi ro pháp lý trong hoạt động ngân hàng trong hoạt động do mình chịu trách nhiệm tư vấn;
5) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm, mục tiêu của trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
(*) Quản lý hoạt động tố tụng:
1) Tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích của ngân hàng và nhân viên ở các phần non - business, không liên quan đến tố tụng tranh chấp các HĐ cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm;
2) Đại diện ngân hàng trong việc giải quyết tranh chấp với các Bên liên quan;
3) Quản lý chung về số liệu báo cáo, tình trạng vụ án/vụ việc tranh chấp của toàn hàng
4) Các nhiệm vụ khác theo phân công của GĐCVPL.
5) Quản trị danh mục rủi ro pháp lý để đảm bảo các rủi ro pháp lý đã được nhận diện và báo cáo định kỳ về trạng thái trong lĩnh vực tố tụng
6) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp cao đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm, mục tiêu của trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm chính (2)

*) Sở hữu trí tuệ:
1) Tư vấn nhận diện, đưa ra giải pháp xử lý các rủi ro pháp lý, xử lý các rủi ro danh tiếng, rủi ro vật chất cho TCB trong mảng: Sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu công nghiệp của Techcombank, bao gồm tham gia giải quyết tranh chấp về SHTT. ...
2) Tham gia đại diện TCB trong việc giải quyết các tranh chấp về SHTT
3) Hợp tác, kết nối và quản lý các Công ty luật liên kết chuyên về đăng ký nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ cho TCB.
4) Đào tạo, truyền thông tới các cán bộ nhân viên về các vấn đề pháp lý chung liên qun đến sở hữu trí tuệ;
5) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp cao đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm, mục tiêu của trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
(*) Pháp lý quản trị:
1) Tư vấn, hỗ trợ chung về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị, kinh doanh của TCB (mảng non- bussiness) nhằm quản trị rủi ro hiệu quả và dẫn dắt hoạt động quản trị, kinh doanh;
2) Tư vấn nhận diện, đưa ra giải pháp xử lý các rủi ro pháp lý, xử lý các rủi ro danh tiếng, rủi ro vật chất cho TCB trong hoạt động quản trị doanh nghiệp:
- HĐQT, BKS, TGĐ, BĐH, Kiểm toán Nội bộ, cơ cấu tổ chức, điều lệ, ủy quyền, - Nhân sự, lao động, tiền lương, phúc lợi, kỷ luật lao động
- Tài chính, thuế, hạch toán,
- IT, hệ thống công nghệ, hạ tầng công nghệ, an ninh thông tin
- Vận hành hệ thống: Quản lý tài sản, con dấu, văn thư, lưu trữ,
- Vận hành chi nhánh: tổ chức, vận hành mạng lưới, con dấu, người đại diện, giấy phép, kho quỹ, ATMs, vận chuyển tiền, tài sản, v.v.
- Hoạt động tiếp thị, quảng cáo, biển hiệu
- Các hợp đồng mua sắm tập trung, không tập trung hàng hóa, dịch vụ thuê ngoài của toàn hàng;
- Bảo hiểm rủi ro hoạt động của TCB;
3) Tham gia tư vấn, soạn thảo, kiểm soát về mặt pháp luật các Hợp đồng, giao dịch giữa TCB với đối tác trong và ngoài nước trong phạm vi chức năng nhiệm vụ (cho các mảng non–business nêu tại các mục 1, 2 nêu trên);
4) Kiểm soát trạng thái, đánh giá khuyến nghị và báo cáo GĐ tư vấn pháp lý ngân hàng về danh mục rủi ro pháp lý trong hoạt động ngân hàng;
5) Quản trị rủi ro công tác tư vấn pháp lý toàn hàng: định kỳ kiểm tra, họp trao đổi nghiệp vụ với các bộ phận pháp lý kinh doanh; trình GĐ tư vấn pháp lý có ý kiến cuối cùng trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các bộ phận pháp lý kinh doanh;
6) Tư vấn trình cấp lãnh đạo phê duyệt việc lựa chọn công ty luật cung cấp dịch vụ cho TCB;
7) Tư vấn trình cấp lãnh đạo phê duyệt việc hợp tác với các văn phòng công chứng; quản lý việc hợp tác với các văn phòng công chứng;
8) Đào tạo, truyền thông tới các cán bộ nhân viên về các vấn đề pháp lý chung;
9) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm, mục tiêu của trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm chính (3)

(*) Tư vấn cho đơn vị kinh doanh
1. Trực tiếp tư vấn, có ý kiến pháp lý độc lập cho các đơn vị kinh doanh và các đơn vị liên quan về ảnh hưởng của những quy định pháp luật liên quan đến giải pháp sản phẩm và dịch vụ tài chính mảng bán lẻ nhằm đảm bảo mục tiêu tiến hành hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng.
2. Rà soát các chính sách pháp luật và việc thực hiện các chính sách pháp luật để đảm bảo tuân thủ các quy định về hoạt động ngân hàng và pháp luật.
3. Tư vấn về các văn bản pháp luật bên ngoài, thông báo tới các đơn vị xây dựng chính sách của các khối kinh doanh để cập nhật khi có thay đổi quy định pháp luật, đảm bảo các quy định của ngân hàng được áp dụng đúng theo các hướng dẫn và quy định của pháp luật và truyền thông/thông báo của Khối CA.
4. Tham gia tư vấn/soạn thảo các văn bản pháp lý theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và các đơn vị kinh doanh;
5. Tham gia tư vấn, soạn thảo, kiểm soát về mặt pháp luật các Hợp đồng, giao dịch với đối tác trong và ngoài nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ
6. Tham gia giai đoạn tiền tố tụng đối với các giao dịch kinh doanh để bảo vệ lợi ích của ngân hàng và nhân viên.
7. Tiến hành đào tạo các bộ phận liên quan về các vấn đề pháp luật
8. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
9. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Quản lý hoạt động tố tụng/Giám đốc Tư vấn pháp lý Quản trị; Giám đốc Tư vấn pháp lý Dự án Sở hữu trí tuệ/Giám đốc Tư vấn pháp lý Ngân hàng Bán buôn/Giám đốc Tư vấn pháp lý Ngân hàng Doanh nghiệp/Giám đốc Tư vấn pháp lý ngân hàng Bán lẻ tùy bộ phận mình công tác

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

các bộ phận thuộc Khối CA, các đơn vị có liên quan trong hệ thống

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

các đơn vị trong Ngân hàng, các cơ quan tổ chức bên ngoài.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm: -Tối thiểu 7 năm làm công tác pháp lý; trong đó ít nhất 3 năm làm công tác pháp lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp hoặc 4 năm được giao đảm nhiệm, phụ trách mảng pháp lý chuyên sâu tại các hãng luật hàng đầu (chuyên trách về tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp),
- Đối với cán bộ đã tốt nghiệp từ Thạc sỹ trở lên về chuyên ngành luật ở nước ngoài: yêu cầu tối thiểu 6 năm làm công tác pháp lý; trong đó ít nhất 3 năm làm công tác pháp lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc 4 năm được giao đảm nhiệm, phụ trách mảng pháp lý chuyên sâu tại các hãng luật hàng đầu"

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Theo yêu cầu của Ngân hàng trong từng thời kỳ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)