Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Ngân sách và kế hoạch tài chính (40000320) Toàn thời gian

2023-02-08 21:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   36 views Reference: 9114
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
- Cung cấp những phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của toàn ngân hàng báo cáo Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc các khối và HĐQT
- Là người phụ trách điều phối toàn bộ quá trình lập kế hoạch, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch and chiến lược dài hạn của toàn ngân hàng và từng khối kinh doanh để báo cáo Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc các khối và HĐQT
- Đảm bảo cung cấp những dữ liệu tài chính quản trị chính xác, phù hợp với từng đối tượng sử dụng

Trách nhiệm chính (1)

1. Phân tích chuyên sâu về tình hình kinh doanh của toàn ngân hàng:
- Chủ động đề xuất kế hoạch/quy trình and điều phối nhân sự trong bộ phận để thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng về phân tích chuyên sâu kết quả hoạt động kinh doanh (thực tế and dự báo) và tình hình thực hiện kế hoạch của toàn ngân hàng để báo cáo Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc các khối và HĐQT
- Chủ động xác định các nhân tố có tác động và điều phối thành viên trong bộ phận thực hiện phân tích chi tiết nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng và những dự báo tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của toàn ngân hàng, qua đó đưa ra các đề xuất cho Giám đốc Tài chính and Giám đốc cao cấp
- Rà soát các báo cáo của các bạn nhân viên trong bộ phận để đảm bảo độ chính xác, tính phù hợp của các thông tin trong báo cáo
- Chủ động đề xuất các đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của toàn ngân hàng, đề xuất các kịch bản dự báo nhằm có cảnh báo sớm cho ban lãnh đạo
- Là đầu mối của bộ phận phản hồi/thực hiện các yêu cầu của Giám đốc Tài chính, Giám đốc cao cấp của các trung tâm trong khối về kết quả hoạt động kinh doanh của toàn ngân hàng and các khối kinh doanh (bao gồm cả báo cáo thực tế and báo cáo dự báo)

Trách nhiệm chính (2)

2. Là thành viên chịu trách nhiệm về toàn bộ quy trình lập kế hoạch tài chính hàng năm của toàn ngân hàng:
- Trực tiếp đề xuất các phương án nhằm cải thiện quy trình lập kế hoạch hàng năm
- Phụ trách xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết hoạt động lập kế hoạch hàng năm của toàn ngân hàng and điều phối toàn bộ quá trình thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng kết quả đầu ra và hoàn thành đúng deadline được yêu cầu
- Là đầu mối của khối Tài chính làm việc với khối Chiến lược and phát triển để đề xuất kế hoạch Top-down của toàn ngân hàng and từng khối kinh doanh gắn liền với chiến lược đã định
- Điều phối nhân sự trong bộ phận để triển khai quy trình lập kế hoạch tài chính hàng năm
- Thực hiện rà soát kế hoạch tài chính hợp nhất toàn ngân hàng để đánh giá tính hợp lý và đưa ra đề nghị điều chỉnh (nếu cần thiết)
- Là đầu mối của bộ phận phản hồi/thực hiện các yêu cầu của Giám đốc Tài chính, Giám đốc cao cấp của các trung tâm trong khối có liên quan đến kế hoạch kinh doanh của toàn ngân hàng and các khối kinh doanh

Trách nhiệm chính (3)

3. Thực hiện các công việc khác:
- Thực hiện back-up xử lý các công việc định kỳ và phát sinh đột xuất khi Giám đốc bộ phận vắng mặt
- Phụ trách điều phối thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc khối
- Hỗ trợ Giám đốc bộ phận để lập and triển khai kế hoạch vận hành của bộ phận nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong từng thời kỳ
- Thực hiện đào tạo nghiệp vụ định kỳ hàng tháng cho các thành viên trong bộ phận nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động, trau dồi kỹ năng cần thiết

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các mảng, chức năng trong nội bộ Khối tài chính - kế hoạch, Giám đốc khối, các khối kinh doanh và khối hỗ trợ liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)