Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Quản lý Tài sản và Nợ phải trả (40000369) Toàn thời gian

2022-10-19 00:02   Ngân hàng   Toàn Quốc   36 views Reference: 8147
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
'Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Nguồn vốn and Giám đốc ALM and hỗ trợ ALCO các công việc được giao, bao gồm các công việc liên quan đến nội dung quản lý tài sản Nợ-Có, phân tích bảng cân đối, hỗ trợ Hội đồng ALCO, và các công việc khác theo nhiệm vụ được phân công.

Trách nhiệm chính (1)

1. Đưa ra các đề xuất, tham mưu cho Giám đốc Nguồn vốn, Giám đốc ALM and hỗ trợ ALCO, chủ trì thực hiện và giám sát thực hiện các mảng công việc sau:
Phân tích bảng cân đối
- Phân tích, dự báo các tỷ lệ thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và đưa ra các đề xuất nhằm đảm bảo tuân thủ hạn mức.
- Đưa ra các kịch bản và đề xuất bảng cân đối, nguồn thặng dư mục tiêu.
- Thực hiện dự báo và phân tích các kịch bản cơ cấu bảng cân đối và đánh giá về IRRBB, từ đó đưa ra các đề xuất về phân bổ tài sản theo nhóm khách hàng, nhóm sản phẩm, phân bổ nguồn huy động theo nhóm khách hàng, kỳ hạn, nhằm đạt được bảng cân đối mục tiêu và tối ưu hóa NII.
- Quản lý chênh lệch lãi suất của sổ ngân hàng: phối hợp cùng đơn vị phụ trách Thanh khoản và tối ưu hóa Bảng cân đối và đơn vị QTRR Thị trường, RR lãi suất trên sổ ngân hàng và RR thanh khoản (QTRR) đánh giá ảnh hưởng của khe hở lãi suất đến NII, đề xuất điều chỉnh khe hở lãi suất phù hợp.
- Phối hợp với đơn vị phụ trách Thanh khoản và tối ưu hóa Bảng cân đối để đề xuất các hạn mức nội bộ và rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
- Phối hợp với đơn vị QTRR Thị trường, RR lãi suất trên sổ ngân hàng và RR thanh khoản, Khối QTRR để đưa ra các kịch bản căng thẳng về thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
- Xây dựng chính sách quản lý tài sản nợ - có.
- Đề xuất các kế hoạch phát hành/huy động nguồn vốn trung dài hạn.
Quản lý chính sách and cơ chế lãi suất điều chuyển vốn nội bộ (FTP)
- Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) của ngân hàng. Sử dụng công cụ FTP để quản lý cấu phần danh mục và hoàn chỉnh cấu trúc thanh khoản.
- Đề xuất lãi suất điều chuyển vốn cho các sản phẩm mới, thay đổi lãi suất điều chuyển vốn phù hợp với chiến lược của ngân hàng.
Quản lý vốn
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch vốn và quản lý vốn bao gồm tính toán cung cầu vốn, giám sát tỷ lệ an toàn vốn và báo cáo vốn theo quy định pháp lý.
- Lập kế hoạch dự phòng vốn.
- Xây dựng chính sách đầu tư vốn nhằm tối ưu hóa NII trong hạn mức rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
Quản lý khung giá khách hàng
- Xây dựng khung chính sách
- Rà soát , sửa đổi khung chính sách giá
- Theo dõi việc thực hiện cơ chế giá
- Đề xuất thay đổi cơ chế giá
Thực hiện vai trò hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng ALCO
- Cung cấp các báo cáo ALCO về phân tích cơ cấu bảng cân đối, hiệu quả phân bổ tài sản phục vụ ALCO; phối hợp với các phòng ban để đảm bảo báo cáo được hoàn thành và kịp thời đưa ra các phân tích, khuyến nghị, và phân bổ nguồn cho các Khối kinh doanh với mục tiêu quản lý bảng cân đối hiệu quả.
- Các nhiệm vụ hành chính hỗ trợ ALCO như sắp xếp lịch trình họp, tổng hợp tài liệu cuộc họp, theo dõi việc thực hiện các quyết định của ALCO.

Trách nhiệm chính (2)

2. Trực tiếp đóng góp ý kiến và tham gia tích cực vào việc ALM and hỗ trợ ALCO cho ngân hàng.
3. Hướng dẫn và tập huấn cho các CVCC và chuyên viên ALM and hỗ trợ ALCO.
4. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ ALM and hỗ trợ ALCO.
5. Phụ trách các công việc khác liên quan đến phân tích tài sản nợ - có của Techcombank và hỗ trợ Hội đồng ALCO theo yêu cầu của Giám đốc ALM and hỗ trợ ALCO.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Đại học trở lên; được đào tạo về Tài chính, kinh tế hoặc kế toán. Ưu tiên những người có bằng sau đại học về tài chính hoặc MBA
- Ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực điều chuyển vốn hoặc quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất. Có khả năng nhận dạng và truyền thông các rủi ro phức tạp liên quan đến Lợi ích and chi phí và bảng cân đối. Có kinh nghiệm quản lý nhân sự
- Tiếng Anh: TOEIC tối thiểu 650 hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)