Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - DF - DXAB Toàn thời gian

2023-02-07 02:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   35 views Reference: 9092
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc:

Vai trò & Mục tiêu:

 • Làm việc với các đơn vị liên quan bao gồm Ngân hàng Cá nhân, Ngân hàng Doanh nghiệp, Marketing, Quản lý bán hàng & kênh phân phối, Rủi ro, Tài chính… để đảm bảo toàn hệ thống sử dụng thống nhất định nghĩa, tiêu chuẩn & quy trình quản lý dữ liệu
 • Đảm bảo khung quản trị dữ liệu với chính sách, tiêu chuẩn & quy trình đã thống nhất được triển khai xuyên suốt các Đơn vị Kinh doanh, Chức năng & Công nghệ.
 • Dẫn dắt và quản lý chiến lược quản trị dữ liệu ở phạm vi toàn hàng, chịu trách nhiệm cải thiện chất lượng dữ liệu, cách thức tổ chức & quản lý dữ liệu, mức độ sẵn sàng của dữ liệu và bảo vệ an toàn dữ liệu.

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Đánh giá các nguồn dữ liệu để định vị các vấn đề cần giải quyết liên quan đến chất lượng & tính sẵn sàng của dữ liệu, đề xuất phương án thu thập & làm giàu dữ liệu.
 • Phát triển & vận hành các báo cáo các chỉ số đo lường chất lượng dữ liệu, tạo cơ sở đề xuất phương án cải thiện chất lượng dữ liệu và điều chỉnh chiến lược quản trị dữ liệu.
 • Phát triển & duy trì các tài liệu mô tả đặc tính dữ liệu để thiết lập tiêu chuẩn quản trị & sử dụng dữ liệu, hợp tác với các đơn vị để đảm bảo chất lượng dữ liệu được duy trì theo thời gian.
 • Thực hiện các đánh giá để định vị các vấn đề liên quan đến mô hình quản trị dữ liệu, kiến trúc dữ liệu, chất lượng dữ liệu, quán lý siêu dữ liệu, dữ liệu chuẩn & dữ liệu tham chiếu.
 • Đóng vai trò điều phối đối với các Đơn vị Kinh doanh, Chức năng & Công nghệ để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ an toàn dữ liệu được đinh nghĩa rõ ràng, minh bạch, xuyên suốt và là cấu phần quan trọng của hoạch định và tối ưu vận hành.
 • Phát triển chính sách & quy trình quản trị & khai thác dữ liệu trong tổ chức, bao gồm: hướng dẫn xử lý & sử dụng dữ liệu, triển khai hệ thống công nghệ giúp giám sát & theo dõi việc khai thác dữ liệu trong hệ thống.
 • Phát triển, ban hành & triển khai khung quản trị dữ liệu toàn hàng bao gồm nguyên tắc, chính sách, tiêu chuẩn & quy trình với trọng tâm là cải thiện chất lượng dữ liệu, tính sẵn sàng, chính xác & khả dụng của dữ liệu dựa trên việc điều chỉnh & phát triển hệ thống chính sách, văn bản, quy trình, kiến trúc & công nghệ.
 • Phát triển & vận hành danh mục tài liệu mô tả & tham khảo cho hệ thống dữ liệu, bao gồm hệ thống phân quyền, danh mục từ điển dữ liệu.
 • Thiết lập & giám sát lộ trình triển khai khung & chiến lược quản trị dữ liệu.
 • Định nghĩa & phân định rõ ràng các vai trò, quyền hạn & trách nhiệm của các cá nhân & đơn vị liên quan trong khung quản trị dữ liệu.

Yêu cầu:

 • Bằng thạc sĩ với kinh nghiệm am hiểu về quản lý dữ liệu trong thực tế
 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (e.g. Oracle, MySQL, MS SQLServer)
 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm với lĩnh vực ngân hàng hoặc có hiểu biết sâu rộng về mô hình kinh doanh & kiến trúc dữ liệu ngân hàng
 • 2 năm kinh nghiệm về triển khai khung quản lý dữ liệu, bao gồm dữ liệu chuẩn, dữ liệu tham chiếu, siêu dữ liệu, kiến trúc dữ liệu, quản trị dữ liệu & chất lượng dữ liệu với các công cụ hiện đại như: Informatica DQ, Collibra…
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo
 • Hiểu rõ nguyên lý làm việc Agilevà thực hành theo khung Scrum
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.