Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Quản trị Vận hành Thu hồi nợ (40001404) Toàn thời gian

2022-09-08 02:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   31 views Reference: 6566
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn thành xuất sắc kế hoạch chất lượng thu hồi nợ trên danh mục quản lý được phân công, đúng chiến lược, chỉ tiêu, ngân sách và linh hoạt thay đổi để phù hợp quy mô tổng thể, định hướng chiến lược phát triển từng thời kỳ của Techcombank đồng thời xây dựng, tổ chức, điều hành, phát triển thu hồi nợ chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trách nhiệm chính (1)

Trách nhiệm công việc chính:
- Quản lý danh mục nợ do Thu hồi nợ phụ trách và hỗ trợ hoạt động vận hành thu hồi nợ thuộc phân luồng xử lý theo quy trình, quy định, hướng dẫn hoạt động đảm bảo tỷ lệ thu hồi nợ theo kế hoạch/chiến lược thu hồi nợ từng thời kỳ.
- Kiểm soát chất lượng thu hồi nợ/ giám sát tiến độ thu hồi nợ của các công ty ủy thác thu hồi nợ trên danh mục Thu hồi nợ quản lý, đảm bảo ngân sách và kế hoạch kiểm soát nợ được giao.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng thu hồi nợ thông qua công tác QA/QC Thu hồi nợ.
- Phối hợp với các bên như Khối QTRR, CA, AMC, An ninh nội bộ...trong việc xây dựng các bộ công cụ, bộ tiêu chuẩn đo lường tỷ lệ thu hồi nợ, phối hợp hoàn thiện các vấn đề về pháp lý, chính sách liên quan đến công tác thu hồi nợ theo sản phẩm, theo quy trình.
- Phối hợp với Khối Tài Chính kế hoạch xây dựng ngân sách kế hoạch và chi phí hoạt động.
- Phối hợp với Khối QTRR xây dựng chiến lược thu hồi nợ phù hợp với chiến lược Ngân hàng.
- Đưa ra đề xuất và hướng dẫn triển khai các biện pháp thu hồi nợ để đảm bảo hiệu quả, năng suất thu hồi nợ .
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn nội bộ, tổ chức đào tạo, truyền thông về hệ thống các văn bản nội bộ; chính sách, hệ thống tại Thu hồi nợ và đào tạo nâng cao kỹ năng thu hồi nợ.
- Hỗ trợ Giám đốc cao cấp Thu hồi nợ, Quản lý cao cấp hỗ trợ thu hồi nợ xây dựng bộ máy tổ chức, nhân sự, hoạt động đào tạo và quản lý chất lượng, cơ chế, chính sách kiểm tra, kiểm soát việc triển khai công tác quản lý và thu hồi nợ hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của Techcombank.
- Kiếm soát các công tác hành chính văn phòng để hỗ trợ hoạt động của CBNV Thu hồi nợ
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý cao cấp hỗ trợ thu hồi nợ

Trách nhiệm chính (2)

Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Nhận biết các rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan để chủ động xây dựng phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động và tham mưu cho Quản lý cao cấp hỗ trợ thu hồi nợ
- Cung cấp cơ sở dữ liệu chính xác cho Bộ phận có chức năng tiến hành phân định trách nhiệm và đánh giá mức độ rủi ro.
- Đảm bảo hoàn thành những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng.

Trách nhiệm chính (3)

Công tác quản lý nhân sự:
- Đảm bảo việc tham gia đầy đủ và hoàn thành các khóa đào tạo, xây dựng và thực hiện CDP hàng năm
- Liên tục cải tiến nâng cao các kĩ năng nghiệp vụ.
Công tác văn hóa tổ chức:
- Đảm bảo tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tổ chức của bộ phận, Ngân hàng.
- Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Quản lý cao cấp Quản trị Vận hành Thu hồi nợ

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các chi nhánh/Vùng CSA, Kiếm soát rủi ro hoạt động và tuân thủ - CSA AMC, Kỹ An, LA+, Khối QTRR, Khối CORM&Legal, Khối HR, Khối PFS, Khối BB, Khối WB, ANNB, khối TCKH, các chức năng trong Thu hồi nợ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng là các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn
- Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động tín dụng, thu hồi nợ của Ngân hàng
- Hiểu biết về hệ thống tín dụng ngân hàng thương mại
- Kiến thức về chuyên môn (luật, kinh tế, ngân hàng….)
- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến luật doanh nghiệp
Bằng cấp
- Đại học, ưu tiên Thạc sỹ/hoặc Luật sư Chuyên ngành: Luật, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan
- Trình độ tiếng Anh: Theo quy định của Ngân hàng

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)