Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Tư vấn hoạt động nhân sự (40000426) Toàn thời gian

2023-03-03 21:10   Ngân hàng   Toàn Quốc   89 views Reference: 9315
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm là đầu mối liên lạc 2 chiều, xây dựng mối quan hệ tương tác hiệu quả giữa Khối QTNNL với đơn vị kinh doanh, đảm bảo các họat động nhân sự của đơn vị gắn kết và thống nhất với các chiến lược, chính sách nhân sự chung của Ngân hàng và phù hợp với pháp luật để thực hiện hiệu quả chiến lược kinh doanh của đơn vị. Thể hiện xuất sắc cùng 1 lúc các nhiệm vụ khác biệt, đối lập: tư vấn chiến lược (Business partner), vận hành xuất sắc (Operations manager), người xử lý các tình huống cấp bách (Emergency responder) và là người dung hòa các xung đột trong QHLĐ (Employee Mediator).

Trách nhiệm chính (1)

1. Vai trò “Đối tác chiến lược”:
- Căn chỉnh, áp dụng những chiến lược, chính sách, chương trình nhân sự để phù hợp với chiến lược và mô hình kinh doanh và những ưu tiên của đơn vị
- Chủ động, linh hoạt sử dụng mọi nguồn lực để đưa ra những giải pháp nhân sự, đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh doanh của đơn vị.
- Nhận diện và dự báo biến động về con người của đơn vị để cung cấp các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, đồng thời thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.
- Thấu hiểu nhu cầu nhân tài của đơn vị, dự đoán năng lực và xu hướng phát triển kinh doanh để cung cấp những chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng mới cho CBNV để đáp ứng yêu cầu kinh doanh mới.
- Tư vấn cho đơn vị trong việc thiết kế/ sửa đổi cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nguồn lực 1 cách hiệu quả để đạt được những mục tiêu chiến lược.

Trách nhiệm chính (2)

2. Vai trò “Xây dựng quan hệ và tư vấn”:
- Là đại diện của Khối QTNNL đối với 1 nhóm các đơn vị với số lượng CBNV từ 500 trở lên và /hoặc có sự đa dạng, phức tạp trong các hoạt động kinh doanh / hỗ trợ / kiểm soát.
- Đảm bảo sự liên lạc hiệu quả 2 chiều giữa các đơn vị kinh doanh ở cấp Khối / Công ty với Khối QTNNL trong việc trao đổi, tư vấn và hỗ trợ các vấn đề về nhân sự.
- Triển khai chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch Nhân Sự làm tăng hiệu quả cá nhân and tổ chức theo đúng định hướng và kế hoạch chung của Khối QTNNL.
- Đại diện cho đơn vị trong những vấn đề về nhân tài trong tổ chức.
- Tư vấn và hỗ trợ đơn vị thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao mức độ cam kết gắn bó và hiệu quả của CBNV đối với Ngân hàng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, xây dựng VHTC hướng tới hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực.
- Nhận diện, đánh giá và nuôi dưỡng tài năng của BUs, xây dựng các kế hoạch để phát triển và giữ chân cán bộ có năng lực, phát triển thế hệ lãnh đạo mới cho đơn vị
- Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các hoạt động nhân sự cho lãnh đạo các đơn vị trong mọi lĩnh vực: thu hút, phát triển, gắn kết nhân tài
- Tổ chức, triển khai công tác xem xét kỷ luật, khen thưởng đối với CBNV.
- Hướng dẫn, đồng hành với lãnh đạo đơn vị trong những tình huống mâu thuẫn / xung đột trong quan hệ lao động.
- Phối hợp với các bộ phận Nhân sự có liên quan đóng góp ý kiến xây dựng bảng mô tả công việc, công cụ đánh giá vị trí, công cụ xây dựng chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả công việc cho CBNV và tư vấn, hỗ trợ cho đơn vị thực hiện.
- Phối hợp với lãnh đạo đơn vị đánh giá năng lực thực hiện công việc của CBNV để xây dựng kế họach đào tạo phù hợp với lộ trình phát triển sự nghiệp cá nhân theo khung đào tạo chuẩn mực.
- Dự đoán, nhận diện các rủi ro liên quan đến biến động nhân sự và các yếu tố con người trong các hoạt động kinh doanh; tư vấn và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro.

Trách nhiệm chính (3)

3. Vai trò “Quản lý thay đổi”:
- Hướng dẫn, đồng hành cùng trưởng đơn vị để quản lý hiệu quả sự thay đổi từ cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh đến cơ chế phối hợp, quy trình, thẩm quyền và người lãnh đạo / quản lý
- Truyền thông, hỗ trợ thực hiện các chính sách nhân sự, đảm bảo sự cập nhật chính xác kịp thời những thông tin nhân sự từ đơn vị.
- Thu thập ý kiến phản hồi, đề xuất từ đơn vị về dịch vụ, về chính sách nhân sự, làm cơ sở nâng cao hiệu quả và chất lượng của các quy định, quy trình ,hướng dẫn của Khối QTNNL
- Khuyến khích những hành vi và năng lực phù hợp với văn hoá tổ chức và cách thức quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tiên tiến.
- Huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý con người của cán bộ quản lý thông qua các hoạt động nhân sự tại đơn vị.
4. Vai trò “Kiểm soát hiệu quả hoạt động”:
- Tư vấn và đồng hành với đơn vị trong việc lập kế hoạch nhu cầu nhân tài và quản lý, thực thi ngân sách nhân sự.
- Đảm bảo các hoạt động nhân sự của đơn vị kinh doanh phù hợp với qui định của Ngân hàng và pháp luật.
- Cung cấp báo cáo nhân sự định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất. Phân tích những chỉ số, đưa ra những nhận định và dự báo dưạ trên dữ liệu cùng các giải pháp phù hợp
5. Các công việc khác:
Các công việc khác do GĐ chức năng chỉ đạo

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Tư vấn hoạt động nhân sự

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

N/A

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các CBNV thuộc Khối và các lãnh đạo cùng CBNV ở các đơn vị kinh doanh có liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các tổ chức và nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân sự

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn
- 07+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự.
Bằng cấp
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan
- Ngoại ngữ (tiếng Anh): phù hợp quy định Techcombank

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)