Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Tuân thủ và Đảm bảo (40001361) Toàn thời gian

2022-10-25 02:56   Ngân hàng   Toàn Quốc   27 views Reference: 8390
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm chính điều phối và hợp tác với các đơn vị chức năng khác trong khối GTS để đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ cũng như quy định của các cơ quan quản lý, quy định về phòng chống rửa tiền (AML), FATCA và các quy định pháp luật khác, tư vấn về các vấn đề đạo đức và quản trị để luôn cập nhật cho GTS các yêu cầu của cơ quan chủ quản
- Người đảm nhận vị trí đóng vai trò là đầu mối đánh giá, kiểm soát rủi ro hoạt động tại GTS và đảm bảo GTS tuân thủ mọi giới hạn rủi ro hoạt động

Trách nhiệm chính (1)

CHIẾN LƯỢC và THỰC THI
- Xây dựng các chính sách để hỗ trợ các đơn vị chức năng thuộc GTS trong lĩnh vực tuân thủ, phù hợp với các quy định liên quan và chiến lược của TCB
- Đặt ra các tiêu chuẩn mà các đơn vị chức năng khác thuộc GTS phải tuân theo với mục đích tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền (AML), FATCA và các quy định khác của cơ quan quản lý và chính phủ
- Tích cực hỗ trợ chiến lược kinh doanh, kế hoạch và giá trị, đóng góp xây dựng văn hóa hiệu suất cao để hỗ trợ GTS trong việc đạt được các mục tiêu của khối một cách công bằng và tuân thủ

Trách nhiệm chính (2)

QUẢN TRỊ VÀ TUÂN THỦ
- Tập trung vào các nền tảng kinh doanh và đảm bảo các nguyên tắc cơ bản được áp dụng trong toàn Khối, ví dụ như: AML/ KYC, tuân thủ với pháp luật và quy định, đào tạo và triển khai thực hiện Bộ nguyên tắc ứng xử COEC, ủy quyền/phân quyền truy cập...
- Rà soát tổn thất hoạt động, giám sát các kế hoạch khắc phục và thực hiện các biện pháp phòng ngừa
- Xác định và loại trừ các vấn đề/ rào cản kinh doanh thông qua việc xử lý thông suốt các vấn đề/ vướng mắc
- Cung cấp tổng quan hướng dẫn quản trị và môi trường báo cáo trong hoạt động kinh doanh của GTS, vận hành ở mức cao và tuân thủ với tất cả các quy định, chính sách, quy trình nội bộ và pháp luật
- Đảm bảo hoạt động kinh doanh xuyên suốt với thẩm quyền phê duyệt phù hợp
- Dẫn dắt các hoạt động kiểm toán kinh doanh, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động trước và trong kiểm toán, giải quyết và tuân thủ tất cả các phát hiện của kiểm toán
- Triển khai hiệu quả Quản trị rủi ro tuân thủ trong Khối GTS, chủ động xác định và giảm thiểu rủi ro (Rủi ro vận hành, quản trị rủi ro khách hàng, các tiêu chuẩn quản trị và tự đánh giá rủi ro (RSC), Customer Due Diligence)
- Định kỳ rà soát sự hiệu quả của cơ cấu tổ chức
- Chịu trách nhiệm cung cấp tư vấn và hướng dẫn chuyên nghiệp, kịp thời (ví dụ: tham dự các cuộc họp, v.v.) cho các đơn vị chức năng khác thuộc GTS đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình của TCB và các khung pháp lý/quản lý có liên quan
- Giám sát các chốt kiểm soát hiện có và viết báo cáo/đánh giá cho Giám đốc Khối GTS, Đảm bảo doanh nghiệp và cơ quan quản lý
- Hỗ trợ điều phối, chuẩn bị và nộp các báo cáo và đánh giá liên quan đến tuân thủ theo yêu cầu.
- Rà soát, điều phối và cung cấp hỗ trợ tuân thủ các khiếu nại liên quan đến GTS
- Điều phối và cung cấp hỗ trợ tuân thủ liên quan đến các sáng kiến và dự án
- Rà soát và cập nhật các chính sách và quy trình tuân thủ
- Điều phối và thực hiện đào tạo tuân thủ

Trách nhiệm chính (3)

HỢP TÁC HIỆU QUẢ
- Điều phối và làm việc chặt chẽ với tất cả các đơn vị chức năng thuộc GTS để tuân thủ các tiêu chuẩn/quy định như AML/FATCA, các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn về rủi ro hoạt động.
- Hỗ trợ GTS trong tất cả các hoạt động hành chính bao gồm nhưng không giới hạn: đào tạo và phát triển, soạn tài liệu tuân thủ, điều phối cuộc họp và bất kỳ dự án đột xuất nào liên quan đến khối
- Hỗ trợ phổ biến các cảnh báo, thông tư và các thông báo khác của cơ quan quản lý bao gồm nhận thức về tác động

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- 7 năm kinh nghiệm hoặc hiểu biết về các quy tắc và quy định tài chính ngân hàng tại Việt Nam và khu vực (Kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm soát / kinh nghiệm về mảng GTS / ưu tiên kinh nghiệm về pháp chế hoặc cơ quan quản lý)
- Bằng tốt nghiệp đại học bất cứ ngành nào, ưu tiên ngành luật
- Sẵn sàng tìm hiểu các khía cạnh thương mại và vận hành của các bên liên quan nội bộ, và có khả năng đưa ra lời khuyên đúng đắn và thực tế
- Tiếng Anh: 650 TOEIC hoặc theo quy định TCB từng thời kỳ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)