Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Tài chính doanh nghiệp (40000336) Toàn thời gian

2023-02-08 21:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   47 views Reference: 9113
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
'Kiểm soát kế toán, thuế và tài chính các Công ty con/liên kết được phân công, hỗ trợ Giám đốc phối hợp hoạt động của Techcombank và các Công ty con/liên kết được phân công trong lĩnh vực kế toán, thuế và tài chính

Trách nhiệm chính (1)

1. Kiểm soát công tác Kế toán/Thuế/Tài chính của các Công ty con/liên kết được phân công
- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng/quý (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo dự báo lưu chuyển tiền tệ) của các công ty con/liên kết được phân công nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán, phát hiện ra các sai sót cũng như các điểm không hợp lý trong chi phí, các điểm không tuân thủ với pháp luật, định mức, quy chế đã ban hành và ngăn ngừa các rủi ro, đặc biệt là rủi ro gian lận
- Rà soát báo cáo phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và lập ra các báo cáo đánh giá chung về công ty được giao
Rà soát Báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp định kỳ
- Nhắc nhở các công ty con/liên kết được phân công gửi báo cáo cho TCB đúng hạn cho việc lập báo cáo hợp nhất đồng thời là đầu mối cung cấp cung cấp số liệu của Các Công ty con/liên kết khi có yêu cầu
- Rà soát các giao dịch trọng yếu và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các công ty con và công ty liên kết được phân công đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của công ty và của TCB về kế toán/thuế/tài chính
- Tham gia kiểm tra các công ty theo kế hoạch về các mặt kế toán, tài chính, thuế và quản trị và giám sát việc thực hiện các khuyến nghị
-Thực hiện đánh giá kết quả công việc của kế toán trưởng của các công ty được phân công theo KPI đã thống nhất

Trách nhiệm chính (2)

2. Kiểm soát quy trình lập kế hoạch, doanh thu/chi phí phát sinh của Các Công ty con/liên kết
- Hỗ trợ Giám đốc về phát triển các dự án về tiêu chuẩn và hiệu quả cách thức Quản lý tài chính Công ty con/liên kết (tiêu chuẩn hóa chi phí công vụ, tiêu chuẩn hóa quy trình lập ngân sách, dự án tăng cường báo cáo quản trị…)
- Xây dựng mẫu biểu, hỗ trợ và kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hàng năm; rà soát đưa ý kiến về Ngân sách cũng như các bản điều chỉnh ngân sách của các công ty con; và theo dõi giám sát việc thực hiện kế hoạch
- Hàng tháng, giám sát quản lý chi phí của các công ty con và công ty liên kết thông qua công cụ kiểm tra ngân sách và bộ máy kế toán tại công ty
- Hỗ trợ Giám đốc rà soát việc xây dựng giá cho các dịch vụ của công ty con/liên kết cho TCB đảm bảo minh bạch và tiết kiệm chi phí cho TCB
3. Xây dựng hoàn thiện tổ chức và hệ thống chính sách Kế toán/Thuế/Tài chính của Công ty con/công ty liên kết
- Hỗ trợ Giám đốc trong việc đào tạo, hướng dẫn Chuyên viên mới và các Kế toán trưởng/kế toán viên các Công ty con/liên kết về nghiệp vụ kế toán, tài chính
- Hỗ trợ Giám đốc quản lý nhân sự của bộ phận kế toán của từng công ty con/liên kết, bao gồm tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Phối hợp và hỗ trợ bộ phận kế toán tại các công ty xây dựng và liên tuc hoàn thiện các quy trình, chính sách cho kế toán và tài chính tại

Trách nhiệm chính (3)

4. Thực hiện vai trò cầu nối về Kế toán/Thuế/Tài chính giữa Techcombank với Các Công ty con/liên kết
- Hỗ trợ Giám đốc về các vấn đề phát sinh phức tạp có liên quan đến nhiều Công ty một lúc
- Hỗ trợ trực tiếp/gián tiếp các Công ty con/liên kết được phân công giải đáp các thắc mắc về kế toán/thuế/tài chính/chính sách của Techcombank
- Hỗ trợ Giám đốc làm cầu nối giữa Phòng Kế toán các Công ty với các bộ phận chức năng của Techcombank như Tư vấn thuế, Chính sách Kế toán, Kiểm soát Tài chính, Kế toán Thanh toán để đảm bảo sự phối hợp kịp thời và hiệu quả trong việc xử lý nghiệp vụ chuyên môn và giải quyết các sự vụ phát sinh
5. Các công việc khác
- Hỗ trợ các chuyên viên Kiềm soát Tài chính khác khi cần thiết
- Các công việc khác theo phân công của Giám đốc

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Kế toán Trưởng các Công ty con/ liên kết được phân công; Giám đốc các Công ty con/ liên kết
Các đoàn thanh tra, kiểm toán..của SBV, Thuế, kiểm toán v/v

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Bằng cấp/Nghiệp vụ: Có trình độ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
- Giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo Toeic 550

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)