Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Tư vấn hoạt động nhân sự (40000427) Toàn thời gian

2022-10-14 02:52   Ngân hàng   Toàn Quốc   15 views Reference: 8052
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm là đầu mối xây dựng và duy trì mối quan hệ tương tác hiệu quả giữa Khối QTNNL với (các) đơn vị kinh doanh, đảm bảo các họat động nhân sự của đơn vị kinh doanh gắn kết và thống nhất với các chiến lược, chính sách nhân sự chung của Ngân hàng và phù hợp với pháp luật để thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của đơn vị. Hiểu được mục tiêu, kế hoạch và hoạt động kinh doanh của đơn vị, xác định rõ những ưu tiên, thách thức, rủi ro và cơ hội tại đơn vị. Đại diện cho các đơn vị với số lượng từ 100-500 CBNV để chủ động đóng góp và thực thi các chính sách, quy định, quy trình nhân sự cùng các nguồn lực khác để cung cấp giải pháp phù hợp với yêu cầu mang tính đặc thù.

Trách nhiệm chính (1)

1. Mảng tuyển dụng:
- Chủ động tư vấn, hỗ trợ đơn vị xây dựng kế hoạch nhân lực phù hợp với nhu cầu của đơn vị và chủ trương của ngân hàng trong từng năm
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu nhân lực về chất, lượng và thời điểm cho đơn vị
- Tham gia phỏng vấn các trường hợp cần thiết, tư vấn phương án phù hợp nhất với tình hình của đơn vị.
- Hỗ trợ người quản lý hiểu và thực hiện đúng những yêu cầu về lập / sửa Hồ sơ công việc và đánh giá vị trí khi xuất hiện những vị trí mới tại đơn vị, đưa ra các tiêu chí thành công của vị trí để lựa chọn được người phù hợp.
- Hỗ trợ / hướng dẫn on-boarding cho CBQL and CBNV ở đơn vị để tạo điều kiện cho người mới gia nhập nhanh chóng hoà nhập với tổ chức và đạt hiêu quả.
- Hỗ trợ CBQL kiểm soát định biên, chi phí nhân sự trong đơn vị.

Trách nhiệm chính (2)

2. Mảng quản trị nhân lực and quan hệ lao động:
- Kiểm soát và hỗ trợ / tư vấn thực thi các hoạt động nhân sự cho lãnh đạo (các) đơn vị kinh doanh: ký kết/ chấm dứt HDLD; bổ nhiệm/ miển nhiệm/ điều động/ thay đổi chức danh của CBNV theo đúng qui định.
- Phối hợp với các bộ phận chức năng để triển khai công tác khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong đơn vị.
- Hướng dẫn, hỗ trợ trưởng đơn vị trong những tình huống xung đột / khiếu nại / phản đối của CBNV. Chủ động và linh hoạt vận dụng các nguồn lực cần thiết để đưa ra giải pháp thỏa đáng cho những mâu thuẫn trong QHLĐ.
- Đảm bảo các hoạt động nhân sự của đơn vị kinh doanh phù hợp với qui định của Ngân hàng và pháp luật.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tương tác và hỗ trợ giữa Khối QTNNL với các đơn vị kinh doanh, đảm bảo các họat động các đơn vị kinh doanh gắn kết và thống nhất với các chiến lược nhân sự chung của Ngân hàng
- Là đại diện của (các) đơn vị kinh doanh trong việc trao đổi, tư vấn và hỗ trợ các vấn đề về nhân sự.

Trách nhiệm chính (3)

3. Mảng đánh giá hiệu quả và lương thưởng, ghi nhận:
- Dẫn dắt những buổi họp để lập kế hoạch hành động cá nhân và đánh giá kết quả thực hiện công việc của CBNV tại đơn vị 1 cách hiệu quả.
- Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện công tác xem xét nâng lương, nâng hàm, bổ nhiệm, điều động và áp dụng các chế độ lương, thưởng and phúc lợi theo đúng chính sách của TCB. Báo cáo lên GĐ TT / GĐ NS những trường hợp phức tạp và đề xuất của mình.
- Nâng cao nhận thức và hiểu biết của CBNV về cơ chế ghi nhận, khen thưởng, kỷ luật của TCB thông qua việc truyền thông thường xuyên, tích cực.
- Xác định những nhu cầu mới về lương, thưởng, đãi ngộ trong đơn vị và đề xuất với nhóm chuyên gia về lĩnh vực này.
4. Mảng đào tạo, phát triển nhân tài, đội ngũ kế cận và phát triển tổ chức:
- Phối hợp với các chuyên gia đào tạo để xác định nhu cầu và quản lý thực thi việc đào tạo, nâng cao năng lực CBNV
- Tăng cường nhận thức và chủ động tự đào tạo qua công việc, qua các khóa E-learning và CBQL hướng dẫn huấn luyên tại đơn vị.
- Tư vấn, hỗ trợ CBQL xác định nhân tài và xây dựng đổi ngũ kế cận, lập kế hoạch phát triển cho cá nhân dựa trên những nguyên tắc và khung năng lực, lộ trình phát triển chung, đáp ứng nhu cầu của đơn vị.
- Tư vấn, hướng dẫn trưởng đơn vị / CBQL các biện pháp nhằm giảm thiểu số CBNV làm việc hiệu quả nghỉ việc, nâng cao mức độ cam kết gắn bó của CBNV đối với Ngân hàng.
- Phối hợp với đơn vị kinh doanh tổ chức và hỗ trợ thực hiện truyền thông nội bộ về các qui định, chính sách của Ngân hàng, đảm bảo các CBNV hiểu rõ và thực hiện đúng.
- Hướng dẫn, hỗ trợ CBQL trong việc quản lý thay đổi tại đơn vị mình để nâng cao tác động tích cực.
5. Các công việc khác do Trưởng phòng chỉ đạo.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc/Trưởng nhóm Tư vấn hoạt động nhân sự

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

N/A

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các CBNV thuộc Khối và các lãnh đạo cùng CBNV ở các đơn vị kinh doanh có liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các tổ chức và nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân sự

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự
Bằng cấp
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh): phù hợp quy định Techcombank

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)