Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Kiểm soát tài chính (40000353) Toàn thời gian

2023-02-08 21:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   46 views Reference: 9111
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
'Đảm bảo thực hiện đúng, đủ Quy trình và các thủ tục kiểm soát theo quy trình, quy định.

Trách nhiệm chính (1)

1. Thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của bộ phận.
2. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của bộ phận và các đơn vị khác
3. Thực hiện các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
4. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm, GĐ KSTC, GĐ cao cấp KSTC

Trách nhiệm chính (2)

(*) Chức năng Xác minh số dư:
1. Tham gia xây dựng quy trình, thủ tục xác minh số dư tài khoản kế toán tại tất cả các đơn vị hạch toán kế toán trên toàn hệ thống
2. Thực hiện Quy trình xác minh số dư; đảm bảo quy trình được thực hiện hiệu quả
3. Theo dõi và đôn đốc các bộ phận xử lý các tồn đọng trên các tài khoản trung gian theo mảng phụ trách
4. Quản lý việc sử dụng tài khoản trung gian một cách hiệu quả theo mảng phụ trách
(*) Chức năng Giám sát từ xa các hệ thống kế toán:
1. Thực hiện giám sát bảng cân đối nhằm phát hiện các lỗi hạch toán kế toán trọng yếu do hệ thống hay do con người trên các hệ thống kế toán
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý các lỗi ảnh hưởng đến số liệu tài chính
3. Thực hiện kiểm soát kết chuyển số liệu tài chính giữa các hệ thống
4. Triển khai việc xây dựng nguyên tắc cài đặt cho các nghiệp vụ trên các hệ thống hạch toán kế toán
5. Phối hợp với Vận hành chi nhánh, CA để kiểm tra, phát hiện ngăn chặn các rủi ro mất tiền để hạn chế tổn thất cho ngân hàng theo mảng nghiệp vụ chịu trách nhiệm.
(*) Chức năng Kiểm soát kế toán Hội sở:
1. Triển khai kiểm soát theo phương pháp và thủ tục Kiểm soát hạch toán kế toán tại các đơn vị Hội sở
2. Thực hiện kiểm soát hạch toán kế toán và chứng từ kế toán tại các đơn vị Hội sở. Phối hợp thực hiện triển khai các sáng kiến cải tiến về quản lý, lưu trữ chứng từ
3. Thực hiện nhận diện các sai sót, lỗi phát sinh trong hoạt động kiểm soát kế toán tại các đơn vị Hội sở
4. Triển khai việc kiểm soát theo bộ tiêu chí kiểm soát kế toán và chứng từ hạch toán các mảng nghiệp vụ tại các đơn vị Hội Sở trên sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ.
(*) Chức năng Đảm bảo kiểm soát tài chính:
1. Tham gia xây dựng và thực hiện việc triển khai các thủ tục kiểm soát trên số liệu tài chính để giám sát các biến động bất thường, các rủi ro hoạt động tiềm ẩn
2. Tham gia xây dựng các nguyên tắc kiểm soát cho việc ghi nhận số liệu tài chính trong các quy trình/ sản phẩm mới
3. Triển khai việc áp dụng các cộng cụ phân tích tự động trong việc kiểm soát và báo cáo
4. Thực hiện xây dựng nguyên tắc luồng kết chuyển hạch toán kế toán; ghi nhận số liệu tài chính giữa các hệ thống
5. Tham gia thực hiện triển khai các công cụ quản trị rủi ro hoạt động tại Khối TCKH

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Kiểm soát tài chính/ Trưởng nhóm

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Khối CSA: Các chi nhánh, Đơn vị giao dịch trên toàn hệ thống TCB và các bộ phận khác (các account owners và subaccount owners)
- Khối WB , BB , PFS
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Bộ phận kiểm soát tuân thủ khối Pháp chế
- Các bộ phận trong Khối tài chính kế hoạch
- Đơn vị vận hành chi nhánh , IT, đơn vị thẻ, đơn vị xử lý nghiệp vụ, đơn vị vận hành các giao dịch nguồn vốn và các đơn vị khác …"

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Giám đốc Các Công ty con/liên kết; Kế toán Trưởng Các Công ty con/liên kết

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Bằng cấp: Có trình độ Đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, tài chính, ngân hàng tại các trường đại học trong nước và quốc tế;
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kiểm toán, kế toán Ngân hàng
- Kinh nghiệm Đơn vị ngừa gian lận kế toán. Ưu tiên những người có kinh nghiệm kiểm soát chứng từ Ngân hàng, hoặc có kinh nghiệm làm việc với hệ thông corbanking của Ngân hàng.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)