img
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.

799 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng Ưu tiên (Hội sở chí... Free

2022-07-13 16:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Quản lý, duy trì và phát triển danh mục đầu tư của danh sách khách hàng ưu tiên được giao Có kế hoạch khai thác danh mục khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng có hiệu quả để chuyể...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Tác nghiệp tín dụng - MVHN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt, bao gồm việc: Thực hiện nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Hội sở HCM - Khối QL tín dụng - CVC Xử lý nợ KHCN Thế chấp - MEBN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tiếp nhận khách hàng, nhận bàn giao KH từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác theo điều phối của Giám đốc quản lý XLN KHCN nhằm đảm bảo đúng thời hạn...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Hội sở HCM - Khối QL tín dụng - CVC Xử lý nợ KHCN Thế chấp - MEBN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tiếp nhận khách hàng, nhận bàn giao KH từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác theo điều phối của Giám đốc quản lý XLN KHCN nhằm đảm bảo đúng thời hạn...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Hội sở HCM - Khối QL tín dụng - CVC Xử lý nợ KHCN Thế chấp - MEBN

2022-09-24 09:36   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tiếp nhận khách hàng, nhận bàn giao KH từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác theo điều phối của Giám đốc quản lý XLN KHCN nhằm đảm bảo đúng thời hạn...