img
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).

172 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Vũng Tàu

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Triển khai bán hàng•Xây dựng, phát triển các mối quan hệ Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục t...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Vũng Tàu

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Triển khai bán hàng•Xây dựng, phát triển các mối quan hệ Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục t...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Vũng Tàu

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Triển khai bán hàng•Xây dựng, phát triển các mối quan hệ Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục t...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Vũng Tàu

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Triển khai bán hàng•Xây dựng, phát triển các mối quan hệ Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục t...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối - K.Nguồn vốn và thị trường tài chính

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc + Thực hiện giao dịch Kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng; đề...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối - K.Nguồn vốn và thị trường tài chính

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc + Thực hiện giao dịch Kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng; đề...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối - K.Nguồn vốn và thị trường tài chính

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc + Thực hiện giao dịch Kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng; đề...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hà Nội

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc cá nhân định kỳ hàng tháng, quý.2. Thu thập thông tin...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hà Nội

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc cá nhân định kỳ hàng tháng, quý.2. Thu thập thông tin...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hà Nội

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc cá nhân định kỳ hàng tháng, quý.2. Thu thập thông tin...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hà Nội

2022-09-24 09:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc cá nhân định kỳ hàng tháng, quý.2. Thu thập thông tin...