img
Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm sự an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Trên cơ sở quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 26 đơn vị trực thuộc, trong đó 20 đơn vị giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng trung ương, 6 đơn vị là tổ chức sự nghiệp.

3 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại D tại Sở...

2022-07-13 15:25   Công chức, Viên chức   Hanoi Toàn thời gian   --
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức thi tuyển công chức loại D vào làm việc tại Sở giao dịch NHNN, cụ thể như sau:1. Vị trí việc làm: Nhân viên Kiểm ngân.2. Số lượng cần t...
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

NHNN Tuyển dụng Công chức loại C

2022-07-12 18:09   Công chức, Viên chức   TP. Hà Nội Toàn thời gian   --
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin vào làm việc tại Cục Công nghệ thông tin và Co quan Thanh tra giám sát ngân hà...
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

NHNN Chi nhánh TP Hải Phòng Tuyển dụng Công chức loại D

2022-07-08 10:56   Công chức, Viên chức   Haiphong Toàn thời gian   --
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hải Phòng (Chi nhánh) tổ chức tuyển dụng công chức loại D - Nhân viên bảo vệ năm 2022 vào làm việc tại Trụ sở Chi nhánh, cụ thể như sau:1. S...