Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CVCC/Chuyên gia Phân tích kinh doanh (BI Analyst) - DXAB Toàn thời gian

2023-03-16 16:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 9432
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Your responsibilities:

The Job Holder Responsible For

 • Use analysis and business understanding to implement Customer Value Management (CVM) process, which aims to increase Customer value through Finding who are the targeted customers, What to offer them, How to touch them, and Testing metrics to track and measure campaign efficiency.
 • Use analysis and business understanding to help the business better understand what has happened, and find out the root cause of many business problems.

Key Accountabilities

Data and Reporting:

 • Create and maintain data in a sense that it can be re-used in different ways for different purposes.
 • Communicate and align with stakeholders to translate business requirements into data requirements.
 • Analyze datasets to define metrics (both financial and non-financial metrics), reports and visualizations mostly for performance management.
 • Build data model and use data visualization tools to generate dashboards, reports and presentations that aid in data storytelling. Understanding and interpretation of trends and patterns to provide meaningful insights.

Customer Insight Analysis:

 • Using analytical approach and model (segmentation and descriptive) to identify meaningful and actionable customer insights from various data sources.
 • Using analytic techniques to segment customers and find out tactical segments of targeted customers, and test hypothesis of whether customers like our offerings.
 • Use that information to better understand our customers through time.

Our requirements:

 • Bachelor's degree in Finance, Banking, Statistics, Mathematics, Computer Science or Quantitative Analytics
 • 2+ years (for Junior) and 5+ year (for Senior) of relevant experience in areas of data analytics, reporting and planning. Experience in Banking Industry is a big plus.
 • Experience in data query and analytic tools (e.g. SQL, R, Python, SPSS …)
 • Experience in building reporting using BI tools (e.g. Tableau, Power BI, IBM Cognos …)
 • Experience communicating complex analysis and models across a diverse team
 • Experience in data management, data modeling and ETL
 • Deep understanding of Information Security principles to ensure compliant handling and management of data
 • Strong understanding of Agile principles, practices and scrum methodology
 • Experience working in sAgile teams to support digital transformation projects
 • • Bằng cử nhân Tài chính, Ngân hàng, Thống kê, Toán học, Khoa học Máy tính hoặc Phân tích Định lượng…

  • Hơn 2 năm (đối với Junior) và hơn 5 năm (đối với Senior) kinh nghiệm liên quan trong các lĩnh vực phân tích dữ liệu, báo cáo và lập kế hoạch.

  • Có kinh nghiệm về các công cụ truy vấn và phân tích dữ liệu (ví dụ: SQL, R, Python, SPSS…)

  • Có kinh nghiệm xây dựng báo cáo bằng các công cụ BI (ví dụ: Tableau, Power BI, IBM Cognos…)

  • Có kinh nghiệm truyền đạt các mô hình và phân tích phức tạp trong một nhóm đa dạng

  • Có kinh nghiệm quản lý dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu và ETL

  • Hiểu sâu về các nguyên tắc Bảo mật thông tin để đảm bảo xử lý và quản lý dữ liệu tuân thủ

  • Hiểu rõ về các nguyên tắc, thực tiễn và phương pháp luận của Agile

  • Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm sAgile để hỗ trợ các dự án chuyển đổi kỹ thuật số

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.