Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Kiểm Toán Viên Công nghệ Thông tin Toàn thời gian

2022-10-12 17:51   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 8005
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm và xây dựng các chương trình kiểm toán (bao gồm việc thu thập thông tin và dữ liệu, nhận diện rủi ro, nhận diện kiểm soát, xây dựng thủ tục kiểm toán)
  • Thực hiện các thủ tục kiểm toán tại chương trình kiểm toán đã xây dựng theo khung kiểm toán nội bộ
  • Thảo luận với trưởng đoàn KTNB / Trưởng phòng các phát hiện và khuyến nghị sơ bộ, xây dựng báo cáo kiểm toán
  • Thực hiện giám sát kế hoạch hành động đã nhất trí trong báo cáo kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo kết hoạch hành động được thực thi một cách thích hợp
  • Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống CSDL (bao gồm thu thập, tổng hợp, lập trình các công thức xử lý dữ liệu đầu vào để trích xuất các báo cáo tự động đáp ứng mục tiêu và hoạt động KTNB)
  • Tự trang bị các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, bằng cấp chuyên môn và liên tục cập nhật kiến thức mới để đáp ứng các nhu cầu công việc
  • Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp / lãnh đạo đơn vị
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)