Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Nhân viên chi tiêu nội bộ Toàn thời gian

2023-02-01 21:08   Ngân hàng   Toàn Quốc   75 views Reference: 9055
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Thực hiện hạch toán kế toán chi tiêu nội bộ tại Hội sở và các đơn vị kinh doanh phụ trách
  • Thực hiện, theo dõi xuất, nhập kho văn phòng phẩm, ấn chỉ tại các đơn vị kinh doanh
  • Thực hiện, theo dõi tình hình nhập xuất tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu, trích khấu hao TSCĐ, theo dõi mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản
  • Đảm bảo các khoản chi của Hội sở, đơn vị kinh doanh phụ trách nằm trong hạn mức chi phí quản lý được TGĐ phê duyệt hàng tháng/quý/năm
  • Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng trong việc quản lý tổ chức, kiểm soát ghi nhận các khoản chi phí, tạm ứng, quản lý tài sản
  • Theo dõi, đôn đốc thực hiện các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả của các khoản liên quan đến công tác chi tiêu nội bộ của Hội sở, đơn vị kinh doanh phụ trách
  • Theo dõi tiến độ thanh toán các nhà cung cấp
  • Thực hiện các báo cáo nội bộ cung cấp cho lãnh đạo, Phòng/Ban định kỳ hoặc đột xuất
  • Phát hiện, báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, chức năng, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp cho Trưởng phòng để được chỉ đạo kịp thời
  • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng/Chuyên viên cấp cao/Kiểm soát viên
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)