Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Nhân viên Hỗ trợ Cho vay Dự án liên kết Toàn thời gian

2022-08-24 20:21   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 6205
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

1. Đóng góp ý kiến xây dựng các Văn bản lập quy (VBLQ) liên quan đến hoạt động của nhóm nghiệp vụ phụ trách và các đơn vị có liên quan.

2. Đóng góp ý kiến xây dựng các VBLQ liên quan đến tổ chức, triển khai và giám sát hoạt động các Bộ phận, nhân sự thuộc Phòng Hỗ trợ Cho vay dự án liên kết (DALK).

3. Đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến các hệ thống/chương trình/phần mềm/báo cáo để tạo sự dễ dàng linh hoạt trong quá trình thực hiện công việc.

4. Thực hiện công tác soạn thảo hợp đồng, văn bản đối với các khoản cấp tín dụng thuộc DALK sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thực hiện công tác kiểm tra và hạch toán giải ngân các khoản cấp tín dụng thuộc DALK đã được cấp có thẩm quyền ký kết/phê duyệt.

6. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm của các khoản cấp tín dụng thuộc DALK:
- Công tác công chứng và đăng ký biện pháp bảo đảm.
- Công tác tiếp nhận và thực hiện hạch toán ngoại bảng (xuất, nhập, điều chỉnh thông tin) TSBĐ và soạn thảo các hồ sơ/chứng từ giải chấp TSBĐ.
- Công tác xuất/nhập, lưu trữ và kiểm kê định kỳ các TSBĐ lưu trữ tại Kho quỹ.
- Công tác xử lý các nghiệp vụ liên quan đến mượn hồ sơ TSBĐ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

7. Thực hiện các tác nghiệp phát sinh sau giải ngân của các khoản cấp tín dụng thuộc DALK:
- Công tác hạch toán thu nợ trước hạn, đến hạn, quá hạn bao gồm gốc, lãi, phí (nếu có), điều chỉnh nhóm nợ, cơ cấu lịch trả nợ, ... theo yêu cầu của ĐVKD.
- Công tác tiếp nhận và thực hiện xử lý các vấn đề khác phát sinh sau giải ngân theo quy định của SCB.
- Hệ thống tự động thu nợ đến hạn hoặc nợ quá hạn được Khách hàng thanh toán thông qua tài khoản Ngân hàng.
- Hạch toán điều chỉnh lãi suất cho vay (nếu hệ thống chưa hỗ trợ tự động) sau khi Khối VH&CN cập nhật mức lãi suất mới trên hệ thống.

8. Thực hiện hậu kiểm chứng từ kế toán tín dụng, lưu trữ và bảo quản hồ sơ tín dụng thuộc DALK.

9. Lập các báo cáo kết quả thực hiện công việc cho cấp quản lý trực tiếp theo yêu cầu

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)