Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Quản lý Hỗ trợ Phê duyệt Tín dụng (40000755) Toàn thời gian

2022-10-21 20:57   Ngân hàng   Toàn Quốc   23 views Reference: 8239
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí quản trị hoạt động phê duyệt tín dụng và xử lý nợ của các Hội đồng bao gồm cải tiến quy chế, quy trình hội đồng nhằm đảm bảo tính khách quan, nhanh chóng, lấy khách hàng là trọng tâm
- Người đảm nhận vị trí quản trị và vận hành công tác phê duyệt từ CGPD các cấp đến các Hội đồng
- Người đảm nhận vị trí quản trị hệ thống phân quyền phê duyệt tín dụng của TCB: Đánh giá và đề xuất bổ nhiệm CGPD các cấp; Đánh giá và đề xuất bổ nhiệm thành viên các Hội đồng (HĐTD, HĐXLN, HĐXLRR, HĐMBN, HĐCBS, ...)
- Người đảm nhận vị trí quản trị chất lượng hoạt động phê duyệt bao gồm phê duyệt tín dụng và xử lý nợ thông qua việc đánh giá hiệu quả phê duyệt của CGPD các cấp, thành viên Hội đồng tín dụng, Hội đồng xử lý rủi ro, Hội đồng xử lý nợ, HĐ cảnh báo sớm...

Trách nhiệm chính (1)

Xây dựng và nâng cao khung/chính sách, quy trình QTRR:
- Quản lý và đảm bảo hoạt động của hệ thống phê duyệt tín dụng Techcombank
- Vận hành và quản lý hoạt động phê duyệt của các Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Cảnh báo sớm, Hội đồng Xử lý Nợ, Hội đồng Xử lý Rủi ro, Hội đồng Mua bán Nợ.
- Đảm bảo hiệu suất và hiệu quả hoạt động của các Hội đồng
- Theo dõi hiệu quả hoạt động và chất lượng phê duyệt tín dụng CGPD và thành viên hội đồng
- Đảm bảo hệ thống phân quyền phê duyệt tín dụng. Đảm bảo chất lượng và chốt kiểm soát thông qua hệ thống công nghệ đối với hoạt động phê duyệt tín dụng (chữ ký điện tử) của các hội đồng với các tiêu chí kiểm soát chất lượng được xác định trước cho tất cả các ứng dụng tín dụng
- Xây dựng/ban hành tiêu chí bổ nhiệm CGPD tín dụng cho tất cả các cấp chuyên gia phê duyệt tín dụng, chuyên gia phê duyệt xử lý nợ, chuyên gia phê duyệt PSE và CGPD rủi ro môi trường
- Xây dựng/ban hành nguyên tắc hoạt động / quy định, hướng dẫn và quy trình vận hành các HĐTD
- Phát triển quy trình phê duyệt tín dụng và triển khai hoạt động phê duyệt tín dụng theo hình thức điện tử trên các hệ thống khởi tạo khoản vay (ví dụ: BCDE / NEW LOS/T-DOC)
- Báo cáo định kỳ độc lập cho CRO/ Chủ tịch hội đồng về hoạt động phê duyệt của Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Cảnh báo sớm, Hội đồng Xử lý Nợ, Hội đồng Xử lý Rủi ro, Hội đồng Mua bán Nợ.
- Đảm bảo và quản lý hệ thống phân quyền phê duyệt tín dụng

Trách nhiệm chính (2)

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm của Trung tâm Quản trị và Giám sát chính sách QTRR toàn hàng
- Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của đơn vị theo hạn mức đã được duyệt
- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng
- Xây dựng, triển khai công tác văn hóa tổ chức cơ sở mạnh theo định hướng VHTC của công ty.
Phối hợp các bộ phận cải tiến quy trình vận hành hoạt động phê duyệt
- Báo cáo thực trạng và đề xuất cải tiến quy trịnh hoat động phê duyệt và điều kiện phê duyệt.
- Nhận biết và quản trị rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
Đầu mối tương tác với các bộ phận trong và ngoài khối về các vấn đề quy trình hoạt động tín dụng với tư cách là vận hành công tác phê duyệt
- Cập nhật những thay đổi trong sản phẩm và chính sách. Truyền thông kịp thời tới nội bộ team trong quá trình vận hành.
- Tương tác với các bộ phận bên ngoài về các vấn đề liên quan đến điều chỉnh, xây dựng quy trình tín dụng
- Tổng hợp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy trình phản hồi, phối hợp xử lí với các bộ phận liên quan
- Tham gia triển khai các dự án liên quan đến quy trình tín dụng

Trách nhiệm chính (3)

Tổ chức giám sát quy trình hoạt động hội đồng tín dụng và phân luồng hồ sơ
- Sắp xếp, phân công lịch họp cho các thành viên Hội đồng đảm bảo vận hành Hội đồng liên tục, hiệu quả
- Thực hiện báo cáo năng suất CGPD, hoạt động HĐTD.
- Giám sát công tác phân luồng hồ sơ tín dụng từ khâu chi nhánh chuyển lên khối QTRR và từ bộ phận thẩm định/ Tái thẩm định lên các chuyên gia/cấp phê duyệt theo đúng qui định phân luồng phê duyệt của ngân hàng.
- Giám sát vận hành họp HĐTD.
Quản lý hệ thống phân quyền phê duyệt tín dụng của Techcombank:
- Thực hiện đánh giá và đề xuất bổ nhiệm CGPD các cấp trên cơ sở đề xuất của đơn vị kinh doanh, các bộ phận khác thuộc QTRR và nhu cầu công việc
Quản trị chất lượng hoạt động phê duyệt:
- Thực hiện đánh giá hiệu quả phê duyệt của CGPD các cấp, thành viên Hội đồng tín dụng, Hội đồng xử lý rủi ro, Hội đồng xử lý nợ, HĐ cảnh báo sớm...
- Định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng phê duyệt của các CGPD, thành viên các Hội đồng, từ đó đề xuất tăng, hạ cấp CGPD, bổ nhiệm, bãi nhiệm CGPD, thành viên các Hội đồng
Phát triển nguồn nhân lực:
- Quản lý nguồn lực trong đơn vị, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển lực lượng kế cận của đơn vị
Trách nhiệm khác:
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Quản trị vận hành HĐTD và hoạt động phê duyệt

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Trưởng nhóm, Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên thuộc bộ phận

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Toàn hàng

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Cơ quan Thanh tra, Công ty Kiểm toán, Công ty Tư vấn

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế/tài chính/ngân hàng
- Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng
- Kinh nghiệm quản lý: tối thiểu 2 năm quản lý trong lĩnh vực ngân hàng
- Am hiểu hệ thống TCB
- Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của đơn vị: hiểu quy định về sản phẩm, tín dụng
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị: Am hiểu về quy trình tín dụng, xử lý nợ; Quy chế hoạt động của các Hội đồng/Ủy ban; …
- Tối thiểu TOEIC 550 (Band 6)/650 (Band 7)hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)