Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Scrum Master - DF - DXKB Toàn thời gian

2022-11-26 01:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   21 views Reference: 8709
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc:

1. Vai trò

• Chịu trách nhiệm phát triển quy trình Agile và giúp Squad ngày càng trở nên Agile hơn
• Chịu trách nhiệm thúc đẩy việc ứng dụng Scrum bằng cách giúp Squad/Đội Scrum/các bên liên quan hiểu và áp dụng các giá trị, lý thuyết, quy tắc và thông lệ của Scrum.
• Là người huấn luyện và bảo trợ phương pháp huấn luyện
• Xây dựng một văn hóa hợp tác, đóng vai trò như một đầu mối liên hệ giữa Product Owner và nhóm phát triển để đảm bảo phát triển sản phẩm thành công

2. Trách nhiệm

• Hỗ trợ Product Owner và Squad hoàn thành tốt công việc của họ bằng cách hỗ trợ quy
trình, kích thích sự sáng tạo và trao quyền
• Cải thiện năng suất của nhóm thông qua các công cụ đào tạo và các thông lệ làm việc tốt nhất
• Thiết lập tần suất họp của nhóm, bao gồm số lần họp stand-up/lần họp kiểm tra tiến độ; các cuộc họp khác của phương pháp với tần suất họp và mục tiêu họp thích hợp
• Loại bỏ trở ngại đối với công việc của nhóm phát triển
• Triển khai các cách thức của Scrum, giảng dạy và đào tạo các thành viên trong nhóm về vai trò của họ
• Khuyến khích đội ngũ phát triển phản biện và thách thức nguyên trạng mà không vi
phạm các nguyên tắc của Scrum hoặc Agile

Yêu cầu công việc:

1. Kinh nghiệm

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan
• Có kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển phần mềm khác
• Có Bằng Cử nhân về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan. Có Bằng Thạc sĩ là một lợi thế.
• Có Chứng nhận Scrum Master chuyên nghiệp

2. Năng lực kỹ thuật: Thành thạo về các phương pháp agile và hoạt động ceremony của scrum

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.