Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Huế Toàn thời gian

2022-10-07 23:46   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 7904
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động bán hàng của Cá nhân và của nhóm để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao
 1. Tham gia, hỗ trợ Giám đốc Khách hàng cá nhân trong việc nghiên cứu, phân tích về nhu cầu khách hàng, thị trường địa bàn, đối thủ cạnh tranh và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể của mảng KHCN tại Chi nhánh theo định hướng, kế hoạch kinh doanh của SeABank từng thời kỳ;
 2. Lên kế hoạch bán hàng, phân bổ chỉ tiêu và triển khai các chương trình, kế hoạch, chiến dịch bán hàng trong nhóm phụ trách nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao căn cứ kế hoạch kinh doanh của mảng KHCN tại Chi nhánh;
 3. Giám sát nhân sự thuộc nhóm phụ trách thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng các thủ tục hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định, quy trình của ngân hàng;
 4. Giám sát và kiểm tra các tờ trình thẩm định, hồ sơ khách hàng, đảm bảo đánh giá theo đúng quy định của SeABank trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
  1. Quản lý chất lượng dịch vụ trong phạm vi phụ trách
 1. Giám sát việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các KHCN trong phạm vi phụ trách theo đúng cam kết, đảm bảo sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng;
 2. Kiểm soát việc tiếp nhận và xử lý/ phối hợp xử lý kịp thời các khiếu nại của khách hàng liên quan đến các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng quy định;
 3. Phối hợp với các Đơn vị có liên quan chăm sóc khách hàng sau bán hàng, tạo sự hài lòng cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ;
 4. Theo dõi, đôn đốc các nhân sự thuộc nhóm phụ trách thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ và theo các chương trình của ngân hàng; đôn đốc việc thường xuyên giới thiệu và truyền thông các chính sách, chương trình tới khách hàng cũng như cập nhật cho khách hàng các thay đổi (nếu có).
  1. Theo dõi, quản lý nợ
 1. Kiểm soát, chịu trách nhiệm về công tác thẩm định tín dụng, đề xuất cấp tín dụng theo đúng quy định của SeABank;
 2. Giám sát các hoạt động kiểm tra định kỳ/ đột xuất theo quy định đối với khách hàng sau khi cấp tín dụng nhằm nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện theo đúng quy định về xử lý rủi ro của SeABank từng thời kỳ;
 3. Thực hiện/đôn đốc các nhân sự thuộc nhóm phụ trách thực hiện/ phối hợp với các Đơn vị liên quan trong công tác theo dõi, phân loại nợ, nhắc nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ, thu hồi nợ… đảm bảo chất lượng nợ và hạn chế tối đa nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh theo đúng quy định của pháp luật và SeABank.
  1. Quản lý, giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng, hiệu quả công việc của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách:
 1. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động cho các nhân sự thuộc nhóm phụ trách nhằm đạt chỉ tiêu KPIs, SLA được giao;
 2. Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ việc hoàn thành các chỉ tiêu KPIs, SLA của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách;
 3. Hỗ trợ các nhân sự thuộc nhóm phụ trách trong công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng và các công việc vận hành hàng ngày;
 4. Quản lý lịch làm việc, giám sát việc tuân thủ các quy định về giờ giấc làm việc, tác phong và trật tự nơi làm việc của nhóm;
 5. Quản lý và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc hàng ngày của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách;
 6. Đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực nhân sự thuộc nhóm phụ trách;
 7. Tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn các văn bản, sản phẩm, quy định, quy trình nghiệp vụ; chia sẻ kinh nghiệm theo phân công của Giám đốc KHCN/ Giám đốc Chi nhánh;
 8. Thúc đẩy phối hợp hoạt động của các nhân sự thuộc nhóm, tạo nên môi trường đoàn kết gắn bó theo định hướng Văn hóa tổ chức của SeABank.
  1. Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc KHCN/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank;
  2. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc KHCN, Giám đốc Chi nhánh và Ban lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.
  3. Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động bán hàng của Cá nhân và của nhóm để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao
  4. Tham gia, hỗ trợ Giám đốc Khách hàng cá nhân trong việc nghiên cứu, phân tích về nhu cầu khách hàng, thị trường địa bàn, đối thủ cạnh tranh và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể của mảng KHCN tại Chi nhánh theo định hướng, kế hoạch kinh doanh của SeABank từng thời kỳ;
  5. Lên kế hoạch bán hàng, phân bổ chỉ tiêu và triển khai các chương trình, kế hoạch, chiến dịch bán hàng trong nhóm phụ trách nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao căn cứ kế hoạch kinh doanh của mảng KHCN tại Chi nhánh;
  6. Giám sát nhân sự thuộc nhóm phụ trách thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng các thủ tục hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định, quy trình của ngân hàng;
  7. Giám sát và kiểm tra các tờ trình thẩm định, hồ sơ khách hàng, đảm bảo đánh giá theo đúng quy định của SeABank trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
   1. Quản lý chất lượng dịch vụ trong phạm vi phụ trách
  8. Giám sát việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các KHCN trong phạm vi phụ trách theo đúng cam kết, đảm bảo sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng;
  9. Kiểm soát việc tiếp nhận và xử lý/ phối hợp xử lý kịp thời các khiếu nại của khách hàng liên quan đến các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng quy định;
  10. Phối hợp với các Đơn vị có liên quan chăm sóc khách hàng sau bán hàng, tạo sự hài lòng cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ;
  11. Theo dõi, đôn đốc các nhân sự thuộc nhóm phụ trách thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ và theo các chương trình của ngân hàng; đôn đốc việc thường xuyên giới thiệu và truyền thông các chính sách, chương trình tới khách hàng cũng như cập nhật cho khách hàng các thay đổi (nếu có).
   1. Theo dõi, quản lý nợ
  12. Kiểm soát, chịu trách nhiệm về công tác thẩm định tín dụng, đề xuất cấp tín dụng theo đúng quy định của SeABank;
  13. Giám sát các hoạt động kiểm tra định kỳ/ đột xuất theo quy định đối với khách hàng sau khi cấp tín dụng nhằm nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện theo đúng quy định về xử lý rủi ro của SeABank từng thời kỳ;
  14. Thực hiện/đôn đốc các nhân sự thuộc nhóm phụ trách thực hiện/ phối hợp với các Đơn vị liên quan trong công tác theo dõi, phân loại nợ, nhắc nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ, thu hồi nợ… đảm bảo chất lượng nợ và hạn chế tối đa nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh theo đúng quy định của pháp luật và SeABank.
   1. Quản lý, giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng, hiệu quả công việc của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách:
  15. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động cho các nhân sự thuộc nhóm phụ trách nhằm đạt chỉ tiêu KPIs, SLA được giao;
  16. Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ việc hoàn thành các chỉ tiêu KPIs, SLA của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách;
  17. Hỗ trợ các nhân sự thuộc nhóm phụ trách trong công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng và các công việc vận hành hàng ngày;
  18. Quản lý lịch làm việc, giám sát việc tuân thủ các quy định về giờ giấc làm việc, tác phong và trật tự nơi làm việc của nhóm;
  19. Quản lý và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc hàng ngày của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách;
  20. Đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực nhân sự thuộc nhóm phụ trách;
  21. Tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn các văn bản, sản phẩm, quy định, quy trình nghiệp vụ; chia sẻ kinh nghiệm theo phân công của Giám đốc KHCN/ Giám đốc Chi nhánh;
  22. Thúc đẩy phối hợp hoạt động của các nhân sự thuộc nhóm, tạo nên môi trường đoàn kết gắn bó theo định hướng Văn hóa tổ chức của SeABank.
   1. Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc KHCN/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank;
   2. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc KHCN, Giám đốc Chi nhánh và Ban lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc trên đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 01 kinh nghiệm tại vị trí tương đương; hoặc tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên chính/ cao cấp KHCN/ KHDN hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính;
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

*** Hình thức ứng tuyển: Gửi CV trực tiếp về email [email protected]

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank